Doktorske studije

     Naziv studijskog programa doktorskih studija je Energetika, elektronika i telekomunikacije. Akademski naziv koji se stiče je Doktor nauka – elektrotehnika i računarstvo (dr). Ishod procesa učenja je znanje koje studentima omogućava da postanu sposobni za samostalan naučno-istraživacki rad.

     Doktorske akademske studije Energetika, elektronika i telekomunikacije traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB. Od toga se 90 ESPB stiče polaganjem ispita iz nastavnih predmeta, 30 ESPB se stiče polaganjem teorijskih osnova doktorske disertacije, a 60 ESPB izradom i odbranom doktorske disertacije.

     Doktorske studije na ovom studijskom programu traju najmanje 3 (tri) studijske godine (6 semestara), a najviše 10 studijskih godina.

     Studijski istraživački rad na Teorijskim osnovama doktorske disertacije predstavlja kvalifikacioni ispit za izradu doktorske disertacije na kojem studenti pokazuju da su ovladali potrebnim teorijskim znanjima iz naučne oblasti od interesa. Teorijske osnove se polažu kao ispit (pismeno i/ili usmeno) po oblastima (pitanjima) iz bar tri nastavna predmeta sa studijskog programa.

     Svoj istraživački interes student profiliše izborom predmeta koje će izučavati i polagati, a koji doprinose produbljenim znanjima i razumevanju oblasti (teme) doktorske disertacije. Izborni predmeti se biraju iz liste predloženih predmeta na studijskom programu. Studenti mogu, uz saglasnost mentora (komentora) i Rukovodioca studijskog programa, da izaberu bilo koji od nastavnih predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta.

     Nastava iz nastavnih predmeta (obaveznih ili izbornih) izvodi se kao grupna ili individualna (mentorska). Grupna nastava izvodi se ukoliko na jednom predmetu ima pet ili više studenata, odnosno ako je ovakav vid nastave neophodno organizovati zbog prirode (karaktera) predmeta.

      Odluku o vrsti nastave i izbornim predmetima koji će se organizovati donosi Rukovodilac doktorskih studija na predlog komisije za kvalitet studijskog programa.