Master studije

U okviru ovog studijskog programa na osnovnim diplomskim (master) studijama, koje traju jednu godinu, postoji deset studijskih grupa i to:

  1. Elektroenergetski sistemi,
  2. Energetska elektronika i električne mašine,
  3. Ekonomski isplativi i ekološki energetski sistemi,
  4. Mikroprocesorski sistemi i algoritmi,
  5. Mikroelektronika,
  6. Primenjena elektronika
  7. Obrada signala,
  8. Telekomunikacioni sistemi
  9. Industrijska/biomedicinska merenja
  10. Merenja u sistemima kvaliteta.

Student se opredeljuje za jednu od ovih studijskih grupa u skladu sa svojim prethodnim obrazovanjem i sklonostima. Nastava na grupi se organizuje ukoliko postoji dovoljan broj upisanih studenata. Ukoliko nema dovoljno kandidata nastava se ne organizuje ili uprava Fakulteta donosi posebnu odluku o načinu organizovanju nastave na dotičnoj studijskoj grupi (mentorski rad sa studentima).

Studenti u okviru izabrane studijske grupe imaju obavezne i izborne predmete. Nastavni plan je formiran s težnjom da na diplomskim-master studijama postoji veći broj izbornih predmeta. Izborni predmeti se biraju iz grupe predloženih predmeta, ali studenti mogu uz saglasnost rukovodioca studijskog programa, da izaberu bilo koji od nastavnih predmeta sa Fakulteta tehničkih nauka ili Univerziteta u Novom Sadu. Pri tome moraju biti ispunjeni preduslovi koji se propisuju za pohađanje nastave iz izabranog predmeta.

Nastava se izvodi kroz predavanja i vežbe. Tokom nastavnog procesa se stavlja akcenat na samostalan i istraživački rad studenta kao i na njegovo pojačano lično uključivanje u nastavni proces. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih savremenih didaktičko-metodičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Na vežbama, koje prate predavanja, se rešavaju konkretni zadaci i izlažu primeri koji dodatno ilustruju gradivo. Vežbe mogu da budu auditorne, računarske ili laboratorijske. Na ovom nivou studija insistira na radu u manjim grupama i većoj orjentisanosti nastavnika ka svakom pojedinačnom studentu.
Studentske obaveze mogu sadržavati i izradu seminarskih i domaćih radova, kao i naučno orjentisanih projektnih zadataka ili publikovanje naučnih radova pri čemu se svaka aktivnost studenata tokom nastavnog procesa prati i vrednuje prema pravilima koja su usvojena na Fakultetu tehničkih nauka.

Svaki predmet nosi određeni broj ESPB, a celokupne studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i pri tome sakupi najmanje 60 ESPB.