BILTEN DEET 192-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 03.01.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Dejan Reljić Otkrivanje kvara rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina 1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Petar Matić, doc., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
5. dr Darko Marčetić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Pajkanović Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miljko Satarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Radić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za Energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent sa doktoratom za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
2. dr Darko Marčetić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
3. dr Petar Matić, doc., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, uža oblast Elektroenergetika.

Kandidat je dr Dejan Jerkan.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Andreu Erdeljan,

u zvanje asistent za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 13.12.2016. do 29.12.2016.

          2. Andreu Marić,

u zvanje naučni saradnik za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 30.11.2016. do 30.12.2016.

        3. Mihaila Vasiljevića i Zoranu Babić

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Primenjeni softverski inženjering i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 15.12.2016. do 31.12.2016.

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Električna merenja da oslobodi do 85% troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije:

– Bojan Vujičić.