BILTEN DEET 193-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 17.01.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Tamara Miloradov Klasifikacija ispada i analitički proračun pouzdanosti u modernim distributivnim sistemima sa visokim stepenom automatizacije 1. dr Andrija Sarić, red. prof., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Savo Đukić, doc., mentor

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Bojan Vujičić Detekcija nule A/D konvertorom niske rezolucije 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, naučn. savet., Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, član
3. dr Vesna Spasić Jokić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Dragan Kljajić Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti 1. dr Nebojša Raičević, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Neda Pekarić Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Karolina Kasaš Lažetić, doc., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Luka Strezoski Proračun kompleksnih kratkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža s distribuiranim energetskim resursima 1. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član

Specijalistički rad
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu specijalisticko rada:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Maja Adamović Implementacija softverskog rešenja za upravljanje osnovnim sredstvima sa posebnim osvrtom na dalekovode  1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Stevana Cvetićanina,

u zvanje asistent za užu oblast Elektroenergetika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 27.12.2016. do 11.01.2017.

         2. Marina Bulat I Jovan Mitrović,

u zvanje asistent za užu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu broj od 30.12.2016. do 14.01.2017.

Tehnička rešenja

Predlozi tehničkih rešenja koja NN veće DEET treba da odobri kako bi išla u dalju proceduru usvajanja.

Predlog Katedre za teorijsku elektrotehniku da Naučno-nastavno veće Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje koje je rezultat rada na projektima TR-32055.

Tehničko rešenje broj 1
Naslov: Metod procene izloženosti magnetskim poljima niskih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti
Autori: Dragan Kljajić, Nikola Đurić.
Predloženi recenzenti:
1. dr Nebojša Raičević, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Branislav Vulević, naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd.

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da oslobodi do 75% troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije:

– Dragiša Mišković.

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– prof. dr Dragana Bajić na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2016/2017 godini.