BILTEN DEET 196-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 07.02.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

         1. Tatjanu Lončar Turukalo,

u zvanje vanredni profesor za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1524 od 01.01.2017.

         2. Draganu Bajović,

u zvanje docent za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1524 od 01.01.2017.

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Elektroniku da oslobodi do 70% troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije:

– Bogdan Vukobratović.