BILTEN DEET 197-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 14.02.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Gordana Simić Algoritmi za kontrolu reaktivne snage u distributivnim mrežama 1. dr Predrag Vidović, doc., predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., mentor
2 Mladen Simić Upravljanje vetroelektranom sa sinhronom mašinom sa stalnim magnetima i punoupravljivim pretvaračem 1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., član,
3. dr Zoran Ivanović, doc., mentor

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Luka Strezoski Proračun kompleksnih kratkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža sa distribuiranim energetskim resursima 1. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Selakov Optimalno upravljanje mikro mrežama u karakterističnim radnim režimima 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Stefanov, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član,
5. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Slobodan Birgermajer Nove konfiguracije mikrotalasnih pasivnih kola u tehnologiji mikrostrip grebenastog talasovoda na bazi procepa 1. dr Vera Marković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Snežana Đurić, naučn. sarad., Institut BioSens, Novi Sad, član,
3. dr Anamarija Juhas, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikolina Janković, naučn. sarad., Institut BioSens, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član
2 Mitar Simić Prenosivi elektronski sistem za karakterizaciju i estimaciju parametara senzora 1. dr Stevan Stankovski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zdenka Babić, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
3. dr Miljko Satarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član
3 Seyed Siavash Karimi Madahi Višekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distibutivnoj mreži 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Rajaković, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član,
3. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Savo Đukić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, član

Predlog master rada za Pupinovu nagradu Matice srpske 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na osnovu odluke Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da nominuje master rad „Sinteza govora na srpskom jeziku korišćenjem veštačkih neuralnih mreža“  za Pupinovu nagradu Matice srpske.

Kandidat je Tijana Delić.