BILTEN DEET 200-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 14.03.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Miloš Kojić Modelovanje električnih automobila sa pogonom na gorive ćelije 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., predsednik,
2. dr Boris Dumnić, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Aleksandar Pajkanović Projektovanje i karakterizacija induktora i niskošumnog pojačavača u tehnologiji monolitnih integrisanih kola za širokopojasne primene 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miljko Satarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Radić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Izbor u zvanje

Katedra za Telekomunikacije i obradu predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u student demonstrator za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala.

Kandidat je Danica Despotović.

Odgovor na prigovor

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da usvoji odgovor na prigovor na doktorsku disertaciju “Kontekstno zavisno prepoznavanje govora u interakciji između čoveka i mašine”:

Dragiša Mišković.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Električna merenja da usvoji odgovor na prigovor na doktorsku disertaciju “Detekcija nule A/D konvertorom niske rezolucije”:

Bojan Vujičić.