BILTEN DEET 202-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 28.03.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije
Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Mitar Simić Prenosivi elektronski sistem za karakterizaciju i estimaciju parametara senzora 1. dr Stevan Stankovski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zdenka Babić, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
3. dr Miljko Satarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. DariaTrivunovića,

u zvanje asistent za užu oblast Elektroenergetika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 10.03.2017. do 25.03.2017. godine

         2. Radojica Bibić,

u zvanje asistent za užu oblast Elektroenergetika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 09.03.2017. do 24.03.2017. godine.