BILTEN DEET 203-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 04.04.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Mirjana Petruljević Praćenje prisustva faktora kvaliteta u procesu razvoja softvera 1. dr Žarko Živanov, doc., predsednik,
2. dr Imre Lendak, doc., član,
3. dr Miroslav Hajduković, red. prof., mentor

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Milicu Kisić,

u zvanje asistent sa doktoratom za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 14.03.2017. do 29.03.2017. godine

         2. Ervina Vargu,

u zvanje vanredni profesor za užu oblast Elektroenergetika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu Broj 1528 od 01.04.2017. godine

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da oslobodi do 50% troškova plaćanja školarine doktorskih studija:

– Vladimir Tadić.