BILTEN DEET 208-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 16.05.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Seyed Siavash Karimi Madahi Višekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distibutivnoj mreži 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Rajaković, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član,
3. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Savo Đukić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, član

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Tamara Škorić Automatsko određivanje i analitička provera parametara uzajamne entropije kardiovaskularnih vremenskih nizova 1. dr Aleksandar Bošković, doc., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Živko Bojović, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nina Japundžić-Žigona, red. prof., Medicinski fakultet, Beograd, član,
5. dr Branislav Milovanović, vanr. prof., Medicinski fakultet, Beograd, član
6. dr Dragana Bajić, red.prof., FTN, Novi Sad, mentor
2 Dejan Reljić Otkrivanje kvara rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina 1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Petar Matić, doc., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Kolegijum Departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije predlaže akreditaciju novih studijskih programa:

1. Master strukovne studije ES1 Energetika, elektronika i telekomunikacije
    Modul 1: Elektroenergetika-obnovljivi izvori i električna vozila;
    Modul 2: Informaciono, komunikacione tehnologije.
2. Osnovne i master akademske studije Informacione tehnologije i upravljanje servisima