BILTEN DEET 209-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 23.05.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Sanja Kojić Realizacija i testiranje mikrofluidnih čipova za primene u biomedicini 1. dr Dragan Spasić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Momir Mikov, red. prof., Medicinski fakultet, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Prijić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red.prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Nikolu Lakovića,

u zvanje asistent za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 26.04.2017. do 11.05.2017. godine.