BILTEN DEET 212-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 13.06.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Mladen Bukejlović Testiranje transparentnosti QR koda na digitalnim medijima 1. dr Dragana Šarac, vanr.prof., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr prof.., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor
2 Ivica Ristovski Kalibracija temperaturnih logera 1. dr Filip Kulić, red. prof., predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof., član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Daniela Rosić Model kontrole pristupa u Smart grid sistemima 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Tartalja, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Darko Čapko, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, član
5. dr Goran Sladić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Imre Lendak, doc., FTN, Novi Sad, član

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za Elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor  kandidata u zvanje asistent za užu oblast Primenjeni softverski inženjering i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Primenjeni softverski inženjering,
2. dr Dušan Malbaški, red. prof., Univerzitet Edukons, Fakultet informacionih tehnologija, Sremska Kamenica, uža oblast Informatika,
3. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Primenjeni softverski inženjering,
4. dr Srđan Vukmirović, doc., FTN, Novi Sad, uža oblast Automatsko upravljanje sistemima.

Kandidat je Stefan Dejanović.