BILTEN DEET 217-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 22.08.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Mitar Simić Prenosivi elektronski sistem za karakterizaciju i estimaciju parametara senzora 1. dr Stevan Stankovski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zdenka Babić, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Banja Luka, član,
3. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Miljko Satarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor
2 Branko Brkljač Prepoznavanje oblika sa retkom reprezentacijom kovarijansnih matrica i kovarijansnim deskriptorima 1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Crnojević, red. prof., PMF, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Marko Janev, naučn. sarad., Matematički institu SANU, Beograd, član
5. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.
3 Stevan Cvetićanin Frakciono i topološko uopštenje jednačine telegrafičara kao model električnog voda 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Teodor Atanacković, prof. emeritus, FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tomislav Šekara, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
4. dr Jovan Mikulović, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
5. dr Milan Rapaić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor,
6. Dušan Zorica, viši naučn.sarad., Matematički institut SANU, PMF, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za reizbor kandidata u zvanje asistent za užu oblast Telekomunikacije i obrada signala i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Milan Narandžić, doc, FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala,
2. dr Živko Bojović, doc, FTN, Novi Sad, uža oblast Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Tatjana Grbić, vanr. porf., FTN, Novi Sad, uža oblast Teorijska i primenjena matematika.

Kandidat je Tijana Devaja.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Kristiana Hašku,

u zvanje asistent za užu oblast Teorijska elektrotehnika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu Broj od 25.07.2017. do 10.08.2017.  godine

        2. Ana Joža

u zvanje istraživača saradnik za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu Broj od 07.07.2017. do 06.08.2017.  godine

          3. Čedo Žlebić

u zvanje istraživača saradnik za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu Broj od 06.07.2017. do 05.08.2017.  godine

          4. Sanja Kojić

u zvanje istraživača saradnik za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu Broj od 04.07.2017. do 03.08.2017.  godine

          5. Ivan Mezei

u zvanje vanredni profesor za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu Broj 1535 od 15.06.2017. godine

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu katedre za Telekomunikacije i obradu signala da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– prof. dr Olivere Šveljo na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini.