BILTEN DEET 220-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 12.09.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Bojan Vujinović Kreiranje generičkih izveštaja o komponentama elektro-energetskog sistema 1. dr Duško Bekut, red. prof., predsednik,
2. dr Žarko Živanov, doc., član,
3. dr Miroslav Hajduković, red. prof., mentor
2 Davor Nađ MODBUS industrijski komunikacioni protokol 1. dr Branislav Atlagić, doc., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Vladimir Pavlica, doc., mentor
3 Milan Mitrić Koncept modularnog protokol analizatora i njegova primena na DNP3 protokol 1. dr Branislav Atlagić, doc., predsednik,
2. dr Imre Lendak, doc., član,
3. dr Vladimir Pavlica, doc., mentor

 

4 Marko Kovačević Industrijski komunikacioni protokol IEC 60870-5-104 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., predsednik,
2. dr Imre Lendak, doc., član,
3. dr Vladimir Pavlica, doc., mentor

 

5 Vladimir Ivković Osobine i izbor standarda za kodovanje i prenos signala u digitalnoj televiziji 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., mentor
6 Predrag Vukov Elektronski stimulator za generisanje stimulusa proizvoljnog talasnog oblika

 

1. dr Nikola Jorgovanović, red. prof., predsednik,
2. dr Kalman Babković, doc., član,
3. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., mentor

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Dragana Vasiljević Projektovanje, fabrikacija i karakterizacija senzora vlage i sile na bazi ugljeničnih nanomaterijala 1. dr Vladimir Srdić, red. prof., Tehnološki fakultet, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Pašti, vanr. prof., Fakultet za fizičku hemiju, Beograd, član,
3. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za Elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor  kandidata u zvanje docent za užu oblast Elektroenergetika i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (50%) radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
4. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
5. dr Zoran Stojanović, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, uža oblast Elektroenergetika.

Kandidat je Luka Strezoski.

Katedra za Elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor  kandidata u zvanje docent za užu oblast Elektroenergetika i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (10%) radnim vremenom na određeno vreme i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
4. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža oblast Elektroenergetika,
4. dr Zoran Stojanović, doc., Elektrotehnički fakultet, Beograd, uža oblast Elektroenergetika.

Kandidat je Vladan Krsman.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Jelenu Bjelicu,

u zvanje asistent za užu oblast Teorijska elektrotehnika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 22.08.2017. do 06.09.2017. godine

Saglasnost za angažovanje nastavnika 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za električna merenja da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– prof. dr Vesna Spasić Jokić na drugoj visokoškolskoj ustanovi u školskoj 2017/2018 godini.