BILTEN DEET 223-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 03.10.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Dušan Vukoslavović Model klima komore sa akcentom na ulogu i upravljanje ventilatorom u njima 1. dr Velimir Čongradac, vanr. prof., predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof., član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., mentor
2 Mihailo Fejsa Primena genetskog algoritma za određivanje parametara ekvivalentne šeme Asinhronog motora 1. dr Đura Oros, vanr. prof., predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc., član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., mentor
3 Simona Đurić Adaptacija duboke neuronske mreže namenjene sintezi govora na karakteristike pojedinačnog govornika 1. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, doc., član,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., mentor
4 Milan Kostić Vizuelizacija ažuriranja modela pametnih mreža 1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor. 
5 Marko Razumenić Životni ciklus modela podataka elektroenergetskog sistema  1. dr Goran Švenda, red. prof., predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., član,
3. dr Milan Gavrić, doc., mentor.
6 Milica Repac

 

Optimizaciona analiza kriterijuma infrastrukture EV stanica 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., predsednik,
2. dr Zoran Ivanović, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor 
7 Nino Ignjić

 

Primena fotonaponskih elektrana u Nemačkoj 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor
8 Ivana Isakov Unapređen algoritam fazno spregnute petlje za sinhronizaciju na mrežu zahvaćenu kvarom 1. dr Rade Doroslovački, red. prof., predsednik
2. dr Vladimir Katić, red. prof., član,
3. dr Boris Dumnić, doc., član,
4. dr Marko Vekić, doc., član,
5. dr Stevan Grabić, vanr. prof., mentor
9 Ivana Jokić Optimalna rekonfiguracija distributivnih mreža 1. dr Milan Gavrić, doc., predsednik
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., mentor
10 Kristina Vujkov Proračun kaveznog Asinhronog motora 1. dr Veran Vasić,red. prof., predsednik,
2. dr Filip Kulić, red. prof., član,
3. dr Đura Oros, vanr. prof., mentor 
11 Nikola Vukajlović Rekonstrukcija faznih struja šestofazne asinhrone mašine korišćenjem struja jednosmernog međukola 1. dr Rade Doroslovački, red. prof., predsednik,
2. dr Boris Dumnić, doc., član,
3. dr Steva Grabić, vanr. prof., član,
4. dr Vladimir Katić, red. prof., član,
5. dr Dragan Milićević, doc., mentor
12 Zorana Babić Primena homomorfne kriptografije u industrijskim kontrolnim sistemima 1. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., predsednik
2. dr Goran Sladić, vanr. prof., član,
3. dr Imre Lendak, doc., mentor 

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Ivana Nikolić,

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 13.09.2017. do 28.09.2017. godine.

           2. Dejan Jerkan,

u zvanje docent za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1540 od 01.09.2017. godine.