BILTEN DEET 230-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 21.11.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nikola Vojnović Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike 1. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, doc., ETF, Beograd, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Dragan Kljajić Metod procene izloženosti električnim poljima visokih frekvencija baziran na adaptivnim granicama izloženosti 1. dr Neda Pekarić Nađ, red. prof., FTN., Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Raičević, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Karolina Kasaš Lažetić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Miodrag Milutinov, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za Telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signala i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala, 2. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof. FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala,
4. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Telekomunikacije i obrada signala,,
3. dr Dimitrije Bujaković, doc., Vojna akademija, Beograd, uža naučna oblast Signali i sitemi.

Kandidat je Branko Brkljač.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Barbara Vujkov,

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 03.11.2017. godine do 18.11.2017. godine.

         2. Marko Vasiljević Toskić,

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Elektronika i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 03.11.2017. godine do 18.11.2017. godine.

Predlaganje kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedra za elektroenergetiku i primenjeni sofverski inženjering da usvoji predlog kandidata za godišnju nagradu „Dr Zoran Đinđić za mladog naučnika i istraživača“.

Kandidat je Luka Strezoski.