BILTEN DEET 232-2017

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 5.12.2017.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Žolt Molnar Ispitivanje kvaliteta električne energije u kompresorskoj stanici fabrike Pionir, Subotica 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., mentor

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Stefan Mirković,

u zvanje saradnik u nastavi za užu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicinai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 16.11.2017. godine do 1.12.2017. godine.

         2. Dejan Reljić,

u zvanje docent za užu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1544 od 01.11.2017. godine.

Oslobađanje plaćanje troškova specijalističkih strukovnih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače da oslobodi do 85% troškova plaćanja troškova za školarinu.

– Petar Gajić;
– Dušan Papež.