BILTEN DEET 236-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 02.01.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nikola Vojnović Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike 1. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, doc., ETF, Beograd, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Miloša Radosavljevića,

u zvanje istraživač saradnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obrada signalai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 29.11.2017. godine do 29.12.2017. godine.