BILTEN DEET 249-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 10.04.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Vladimir Ostojić Integrisana multiveličinska obrada radiografskih snimaka 1. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Sladojević, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Miloš Vujisić, doc., ETF, Beograd, član,
6. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Stevan Ostrogonac Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama 1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Snežana Gudurić, red. prof., Filozofski fakultet, Novi Sad, član,
5. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Jelena Nikolić, doc., Elektronski fakultet, Niš, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnika  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Neda Pekarić Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika,
2. dr Karolina Kasaš Lažetić, doc. FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika,
3. dr Dejana Herceg, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika,
4. dr Nebojša Raičević , vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika,
5. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika.

Kandidat je Dragan Kljajić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Milicu Petković,

u zvanje naučni saradnik za užu naučnu oblast Telekomunikacije i obradu signalai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 2.3.2018. do 1.4.2018. godine.   

Oslobađanje plaćanje troškova doktorskih studija po troškovima Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za elektroniku da oslobodi do 85% troškova plaćanja odbrane doktorske disertacije:

– Živorad Mihajlović.