BILTEN DEET 250-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 17.04.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za reizbor kandidata u zvanje docent ili izbor u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
2. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
3. dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Metrologija i merna tehnika,
4. dr Dragan Radenković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Metrologija i merna tehnika,
5. dr Filip Kulić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Automatika i upravljanje sistemima.

Kandidat je Dragan Pejić.