BILTEN DEET 251-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 24.04.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Marina Klišanić Optimizacija napona i tokova reaktivnih snaga distributivnih mreža sa generatorima 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc., član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Ivica Milanović Merenje stabilnosti frekvencije u frekvencijskom domenu 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.
2 Živorad Mihajlović Samonapajajući čvorovi bežičnih senzorskih mreža za praćenje parametara životne sredine

 

1. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Drajić, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dejan Ubavin, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Janoš Minich Stohastički dinamički opis ISI vremenskih nizova: Markovljevi modeli 1. dr Bazso Fulop, nauč. savetnik., Hungarian Academy of Science,  predsednik,
2. dr Lasylo Negyessy, nauč. savetnik,Hungarian Academy of Science, član,
3. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor
2 Dragana Naumović Vuković Prilog savremenom etaloniranju strujnih mernih transformatora 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, nauč. savetnik, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Beograd, član,
3. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Nemanja Živković Detekcija malicioznih napada na elektroenergetski sistem korišćenjem sinergije statičkog i dinamičkog estimatora stanja 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Aleksandar Ranković, vanr. prof., FTN, Čačak, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetska elektroniika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Stevan Grabić, vanr prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Milan Rapajić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Ivana Isakov.