BILTEN DEET 253-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 15.05.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R.br Student Naslov rada Komisija
1 Anđela Starčević Simulacija električnog vozila za karakteristične cikluse vožnje u Vojvodini 1. dr Dragan Jovanović, red. prof., predsednik,
2. dr Evgenije Adžić, doc., član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Dragana Naumović Vuković Prilog savremenom etaloniranju strujnih mernih transformatora 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, nauč. savetnik, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Beograd, član,
3. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., FTN, Novi Sad, član,
6. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Kosa Nenadić Razvoj modularnih arhitektura Web aplikacija u pametnim mrežama 1. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Tartalja, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ervin Varga, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Imre Lendak, doc., FTN, Novi Sad, mentor.
2 Nikola Vojnović Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim na mrežu preko uređaja energetske elektronike 1. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Boris Dumnić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Rade Doroslovački, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor,
6. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, mantor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Mirsad Ćosović Distribuirana estimacija stanja u elektroenergetskim sistemima upotrebom probabilističkih grafičkih modela 1. dr Čedomir Stefanović, vanr. prof., Alborg Univerzitet, Danska, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dušan Jakovetić, doc., PMF, Novi Sad, član,
4. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.
2 Marko Đuković Analiza obfuskatora izvornog koda i njihov uticaj na energetsku efikasnost 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ljubomir Lazić, vanr. prof., FIT, Beograd, član,
5. dr Ervin Varga, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent sa doktoratom za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjering  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godine i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Primenjeni softverski inženjering,
2. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Primenjeni softverski inženjering,
3. dr Jovana Vidaković, doc., PMF, Novi Sad, uža naučna oblast Inforamcioni sistemi.

Kandidat je Vladimir Pavlica.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Borisa Dumnića,

u zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energijei donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1554 od 1.4.2018. godine.