BILTEN DEET 255-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 29.05.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Vladimir Ostojić Integrisana multiveličinska obrada radiografskih snimaka 1. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Sladojević, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Miloš Vujisić, doc., ETF, Beograd, član,
6. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za reizbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina  i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
2. dr Zoran Mitrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
3. dr Dragan Denić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Metrologija i merna tehnika,
4. dr Dragan Pejić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina,
5. dr Zoran Jeličić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Automatika i upravljanje sistemima.

Kandidat je Marjan Urekar.