BILTEN DEET 257-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 12.06.2018.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni doktorske disertacije:

R.br Student                       Naslov rada Komisija
1 Gorana Mijatović Dekompozicija neuralne aktivnosti: model za empirijsku karakterizaciju inter-spajk intervala 1. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivana Kovačević, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Olivera Šveljo, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Bazso Fulop, viši naučn.sarad., Hungarian Academy of Science, član,
6. dr Dragana Bajić, red. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjering  i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (30%) radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Automatika i upravljanje sistemima,
3. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Primenjena računarske nauke i informatika,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast, Automatika i upravljanje sistemima,
5. dr Dušan Malbaški, red. prof., Fakultet informacionih tehnologija, Sremska Kamenica, uža naučna oblast Primenjene računarske nauke i informatika.

Kandidat je Nemanja Popović.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje docent za užu naučnu oblast Elektroenergetika  i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim (10%) radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 5 godina i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,
4. dr Željko Popović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast, Elektroenergetika,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast Elektroenergetika.

Kandidat je Branislav Brbaklić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

  1. Nikolu Vukajlovića,

u zvanje asistent za užu naučnu oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energijei donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od 16.5.2018.  od 31.5.2018. godine.