BILTEN DEET 260-2018

Poštovane profesorice i profesori,
Molim Vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka 03.07.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi
Spisak master radova za odbranu

R. br. Student Naslov rada Komisija
1. Milivoje Popovac  

Razvoj veb baziranog sistema za proračun tokova snaga distributivne mreže

 

1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., predsednik,
2. dr Boris Dumnić, doc., član,
3. dr Srđan Sladojević, doc., mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1. Saša Dević Pristupi razvoju baze podataka opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže 1. dr Goran Švenda, red. prof, FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milo Tomašević, red. prof., ETF, Beograd, član,
3. dr Slavica Kordić, doc., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dinu Dragan, doc., FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Luković, red. prof., FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1. Marko Đuković Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof, FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof, FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ljubomir Lazić, vanr. prof., FIT, Beograd, član,
5. dr Ervin Varga, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje asistent, za užu naučnu oblast Elektronika,i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika,
2. dr Tarjan Laslo, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika i mehanizacija
3. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika.

Kandidat je Marko Vasiljević-Toskić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izaberu:

1. Imre Lendak,

u zvanje docent ili vanredni profesor za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjeringi donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1558 od 01.06.2018. godine.

2. Milan Gavrić,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Primenjeni softverski inženjeringi donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1558 od 01.06.2018. godine.

3. Dragan Kljajić,

u zvanje docent za užu naučnu oblast Teorijska elektrotehnikai donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu broj 1558 od 01.06.2018. godine.

Uključenje na doktorske akademske studije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za elektroniku da usvoji predlog za uključenje dr Aleksandra Menićanina da se angažuje na predmetu Savremene mikroelektronske tehnologije i materijali (12.DE101) u narednoj školskoj godini.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana na inicijativu Katedre za elektroniku da usvoji predlog za uključenje dr Nataše Samardžić da bude angažovana na sledećim predmetima:

1. DE403 Projektovanje i fabrikacija pasivnih mikro i nano komponenti, predmetni nastavnik prof. Goran Stojanović
2. DE101 Savremene mikroelektronske tehnologije i materijali, predmetni nastavnik prof. Ljiljana Živanov