BILTEN DEET 261-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim Vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 10.07.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Nikola Petrović Razvoj merno-informacionog  sistema za istraživanje kognitivnih pojava zasnovanog na merenju
EEG signala
1. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vanja Ković, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Nemanja Žunić Merno-informacioni sistem za istraživanje emocionalnih pojava zasnovan na merenju EKG signala 1. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ljiljana Mihić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
 
  3 Lazar Bošnjaković Optimalno/automatsko punjenje i pražnjenje skladišta električne energije 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član, 
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije: 

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Bane Popadić Napredno upravljanje pretvaračem povezanim na mrežu pri nesimetričnim naponskim prilikama  u elektroenergetskom sistemu  1. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN,  Novi Sad, predsednik,
2. dr Damir Šljivac, red. prof.,
FERIT, Osijek, član,
3. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragan Milićević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Boris Dumnić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Slobodan Birgermajer Nove konfiguracije mikrotalasnih pasivnih kola u tehnologiji mikrostrip grebenastog talasovoda na bazi procepa 1. dr Vera Marković, red. prof.,  Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Jelena Radić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nataša Samardžić, doc.,
FTN,  Novi Sad, član,
4. dr Jugoslav Joković, naučni saradnik, Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Stevan Ostrogonac Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama 1. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragana Bajić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Snežana Gudurić, red. prof., Filozofski fakultet, Novi Sad, član,
4. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, doc.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
6. dr Milan Sečujski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog izveštaja komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  Janoš Minich*1 
(sr[1], en[2])*2

 

 

Stohastički dinamički opis ISI vremenskih nizova: Markovljevi modeli

 

1. dr László Négyessy, naučni savetnik, Hungarian Academy of Sciences, predsednik,
2. dr Fülöp Bazsó, naučni savetnik, Hungarian Academy of Sciences, član,
3. dr Vojin Šenk, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragana Bajić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

*1 Ponovno objavljivanje usled omaške u proceduri.
*2 Izveštaj komisije na srpskom jeziku – sr[1]; izveštaj komisije na engleskom jeziku – en[2].  

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:vanredni profesor ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
2. dr Nebojša Mitrović, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
3. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
4. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije.

Kandidat je Đura Oros.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom (50%), na određeno vreme u trajanju od 5 godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu: vanredni profesor

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
4. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,
5. dr Dragan Tasić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektroenergetika.

Kandidat je Nenad Katić.

Izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, 
2. dr Dušan Grujić, doc., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektronika, 
3. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, 
4. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, 
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika. 

Kandidat je Mirjana Videnović-Mišić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, 
2. dr Dejan Drajić, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Telekomunikacije, 
3. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, 
4. dr Dejan Ubavin, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Zaštita životne sredine, 
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika. 

Kandidat je Živorad Mihajlović.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroniku, da usvoji predlog za angažovanje dr Mirjane Videnović-Mišić kao stručnog saradnika na projektima TR32016 i III43008 na Fakultetu tehničkih nauka.