BILTEN DEET 262-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 17.07.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da prihvati master rad kandidata:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Marko Antonić Jedno rešenje softverske arhitekture prijemnika audio i video sadržaja zasnovano na digitalnom
signal procesoru
1. dr Jelena Kovačević, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marko Vasiljević-Toskić Bežična meteorološka stanica
bez pokretnih delova
1. dr Laslo Tarjan, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Milan Bodić Stanica za merenje vlažnosti, temperature zemljišta i vlažnosti vazduha sa slanjem podataka na cloud 1. dr Laslo Tarjan, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Tijana Savčić Pregled softverskih alata
za simulaciju rada
fotonaponskih sistema
1. dr Dragiša Vilotić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Nikola Vojnović Proračun tokova snaga neuravnoteženih mreža sa energetskim resursima priključenim
na mrežu preko uređaja energetske elektronike 
1. dr Dragan Popović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoran Stojanović, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Boris Dumnić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Rade Doroslovački, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor,
6. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor. 
  2 Dragana Vasiljević Projektovanje, fabrikacija i karakterizacija senzora vlage i sile na bazi ugljeničnih nanomaterijala 1. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Roman Šorđan, vanr. prof.,
Politecnico di Milano, Milano, član,
3. dr Dalibor Sekulić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vladimir Srdić, red. prof.,
Tehnološki fakultet, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Dragan Pejić

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1559, od 15.06.2018. do 15.07.2018. godine.

2. Vladimir Pavlica

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 06.07.2018. do 13.07.2018. godine.

Saglasnost za angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

prof. dr Vojin Šenk; UNS, UNESCO katedra za studije preduzetništva, školska 2018/2019. godina. 

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za električna merenja, da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

prof. dr Platon Sovilj; Mašinski fakultet u Banjoj Luci, školska 2018/2019. godina.

Tehničko rešenje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje, koje je realizovano u okviru rada na projektu TR 32016, čiji je rukovodilac prof. dr Ljiljana Živanov:

Naslov: Metoda za određivanje površina obuhvaćenih uštinutom histerezisnom petljom memristora za sinusnu pobudu

Autori:
1. dr Anamarija Juhas, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
2. dr Staniša Dautović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Predloženi recenzenti:
1. dr Veljko Papić, docent, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Aleksandar Kupusinac, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Oslobađanje plaćanja troškova doktorskih studija po Troškovniku Fakulteta tehničkih nauka

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroniku, da oslobodi do 80% troškova plaćanja odbrane doktorske disertacije:

Dragana Vasiljević.