BILTEN DEET 264-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 28.08.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1 Miloš Kajkut Automatsko testiranje CVC DMS funkcije implementirane u
ADMS softver
1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   2 Nemanja Žerajić Arhitektura generičkog servisa za manipulaciju modelima podataka 1. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   3 Branko Savić Razvoj aplikacije za detekciju i analizu dupliciranog koda upotrebom
JSCPD alata
1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član, 
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   4 Radislav Zekanović Mehanizmi praćenja potrošnje resursa po organizaciji pri migraciji na
multi-tenant SaaS
1. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
 
   5 Čaba Šagi Integracija SCADA uređaja 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
2. dr Branislav Atlagić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Pavlica, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   6 Sara Pavlović Definisanje skupa podataka za vizuelizaciju distributivne mreže 1. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1 Saša Dević Pristupi razvoju baze podataka
Opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže
1. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milo Tomašević, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Slavica Kordić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dinu Dragan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Luković, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član. 
   2 Mihalj Šagi Distribuirane heš tabele za skladištenje podataka u sistemima
za merenje, praćenje i kontrolu
pametnih mreža
1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Imre Lendak, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ljubomir Lazić, vanr. prof.,
FIT, Beograd, član,
5. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1.Marjan Urekar

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1560, od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine.

2. Boris Antić

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1561, od 15.07.2018. do 15.08.2018. godine.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom (5%), na određeno vreme u trajanju od 5 godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, član Komisije,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
5. dr Dušan Malbaški, red. prof., Univerzitet Educons, Fakultet informacionih tehnologija, Sremska Kamenica, uža naučna oblast: Informatika, član Komisije.

Kandidat je Aleksandar Bošković.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Nikola Simić.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Spasoja Damjanović.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za reizbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Marko Obrenić.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Jorgovanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Barbara Vujkov.

Saglasnost za angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

Doc. dr Olivera Šveljo; UNS, Prirodno-matematički fakultet, školska 2018/2019. godina.