BILTEN DEET 265-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 04.09.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Miloš Marković Relejna zaštita i predikcija incidenata u sistemu za upravljanje otkazima 1. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1.Zoran Ivanović

u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1562, od 01.08.2018. do 01.09.2018. godine.

Kolegijum DEET

Na sednici Kolegijuma i Nastavno-naučnog veća Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, održanoj 17.07.2018. godine, doneta je odluka da se Nastavno-naučnom veću Fakulteta tehničkih nauka uputi zahtev za ukidanje vrednovanja diploma pri upisu doktorskih akademskih studija Energetika, elektronika i telekomunikacije (predlog odluke).

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja:

1. IP jezgro za hardversku akceleraciju konvolucionih neuronskih mreža

Autori:
1. dr Rastislav Struharik, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
2. Damjan Rakanović, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
3. Andrea Erdeljan, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:
1. dr Ivan Milentijević, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Tatjana Nikolić, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

2. IP jezgro za kompresiju mapa obeležja konvolucionih neuronskih mreža

Autori:
1. Andrea Erdeljan, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
2. dr Rastislav Struharik, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
3. Damjan Rakanović, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:
1. dr Ivan Milentijević, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Tatjana Nikolić, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

3. IP jezgro za efikasnu manipulaciju mapama obeležja konvolucionih neuronskih mreža

Autori:
1. dr Rastislav Struharik, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
2. dr Predrag Teodorović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
3. Damjan Rakanović, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
4. Andrea Erdeljan, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
5. dr Vuk Vranjković, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:
1. dr Ivan Milentijević, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Tatjana Nikolić, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeće tehničko rešenje, koje je rezultat kratkoročnog projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2018. godini – “Razvoj platforme za informacionu logistiku sistema sa dugotrajnim monitoringom elektromagnetskog zračenja”, br. 142-451-2810/2018-01/01.

Naslov: Funkcija parsera mernih podataka za Narda AMB 8059 familiju širokopojasnih bežičnih mernih senzora za monitoring elektromagnetskog polja.

Autori:
1. dr Nikola Đurić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
2. Nikola Kavečan, agencija za projektovanje i izradu kompjuterskih programa “FALCON-TECH”,
3. Gorana Mijatović, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
4. Jelena Bjelica, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
5. Danka Antić, asistent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
6. dr Snežana Đurić, Institut Biosens, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:
1. dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Branislav Vulević, naučni saradnik, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Beograd.