BILTEN DEET 266-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 11.09.2018. godine.

Direktor DEET
Doc. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Filip Đorđević 1Pol ploter – vizualizator
jednopolnih šema
elektrodistributivne mreže
1. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Strahil Gušavac, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Ivetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Nemanja Zukorlić Verifikacija rezultata EMS proračuna kroz izmenu modela 1. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Stefan Stanić Dizajn Wi-Fi kriptoprocesora 1. dr Vuk Vranjković, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Čongor Lašu Projektovanje verifikacionog okruženja za APB2SPI IP jezgro zasnovano na UVM metodologiji 1. dr Vuk Vranjković, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Rastislav Struharik, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Jasna Popović
 
Verifikacija rekonfigurabilne arhitekture za hardversku akceleraciju prediktivnih modela mašinskog učenja 1. dr Vuk Vranjković, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Rastislav Struharik, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Zoran Nikolić Mogućnost korišćenja solarne energije za napajanje sistema za odlaganje pepela i šljake u TE Kostolac 1. dr Miroslav Kljajić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1. Nemanja Živković Detekcija malicioznih napada na elektroenergetski sistem korišćenjem sinergije statičkog i dinamičkog estimatora stanja 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,  FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Popović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Ranković, vanr. prof., FTN, Čačak, član,
6. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor. 

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo,i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika
2. dr Dušan Malbaški, red. prof., Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, uža naučna oblast: Informatika
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima
4. dr Goran Švenda, red. prof, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika
5. dr Branko Milosavljević, red. prof., FTN, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika  

Kandidat je Ranko Popović.

Uključenje na osnovne akademske studije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering, da usvoji predlog za uključenje dr Zorana Stojanovića, vanrednog profesora sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, na osnovne akademske studije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u narednoj 2018/2019. godini.

Dr Zoran Stojanović bi bio angažovan na predmetu:  
1. Razvodna postrojenja 1; OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije (VII semestar).

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za električna merenja, da usvoji predlog za uključenje prof. dr Sunčice Zdravković, redovnog profesora na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na osnovne akademske studije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, u narednoj 2018/2019. godini.

Prof. dr Sunčica Zdravković bi bila angažovana na sledećim predmetima:
1. Kognitivni procesi za inženjere; OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije (V semestar).
2. Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama; OAS Biomedicinsko inženjerstvo (VIII semestar).