BILTEN DEET 267-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 18.09.2018. godine.           

Direktor DEET
Vanr. prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu: 

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Damjan Gogić DDOS napad na SCADA 
podsistem Smart Grid-a
1. dr Goran Sladić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Imre Lendak, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Jelena Ninković Proaktivna detekcija neželjenog reagovanja prekostrujnih releja
u srednjenaponskoj distributivnoj mreži
1. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Marko Gajunović Primena network protector-a u pametnim distributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Živadin Despotović Primena jednosmernog napona
za napajanje frekventno regulisanih elektromotornih pogona
1. dr Veran Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Borislav Batinić Analiza primene AMI sistema u Cloud okruženju 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Milica Sedlar Automatska verifikacija replikacije u okviru distribuiranog SCADA sistema 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada                          Komisija
  1 Ivan Todorović Upravljanje pretvaračem kojim se ostvaruje podrška distributivnoj mreži tokom poremećaja 1. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Mitrović, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Marko Vekić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Aleksandar Stanisavljević Nova metoda detekcije propada napona u mreži sa distribuiranim generatorima 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Saša Mujović, vanr. prof.,
ETF, Podgorica, član,
5. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marko Oskar Primena inovativnih metoda
mašinskog učenja u biosistemima
1. dr Vojin Šenk, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miodrag Mihaljević, red. prof.,
Matematički institut SANU,
Beograd, član,
3. dr Vladimir Crnojević, red. prof.,
Institut BioSens, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Nemanja Savić Tehnika rada i upravljanja mikromreža sa distribuiranim obnovljivim izvorima energije sa tehničko-ekonomskom i ekološkom analizom uslova isplativosti 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Slobodan Vukosavić,
red. prof., ETF, Beograd, član,
5. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Uključenje na doktorske akademske studije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače, da usvoji predlog za uključenje naučnih saradnika sa Instituta Nikola Tesla u Beogradu, na doktorske akademske studije:

dr Vladimir Vukić, viši naučni saradnik
dr Žarko Janda, viši naučni saradnik
dr Đorđe Stojić, naučni saradnik
dr Jasna Dragosavac, naučni saradnik

Angažovanje demonstratora

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroniku, da usvoji predlog da se u realizaciji nastave u zimskom semestru, u školskoj 2018/2019. godini, angažuje kao demonstrator Katarina Ćoćić, student MAS Biomedicinsko inženjerstvo, koja zadovoljava sve uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

Katarina je diplomirala 5. septembra 2018. godine, na OAS Biomedicinsko inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 10.00. Kandidatkinja bi bila angažovana kao pomoć na računarskim vežbama iz predmeta Modelovanje i simulacija biofizičkih procesa (IV godina OAS Biomedicinsko inženjerstvo, šifra BM118D), koje drži doc. Dalibor Sekulić. Predlog je da drži 4 časa nedeljno.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja:

1. Tehničko rešenje M85

Naziv: Bežični senzorski uređaj sa niskom potrošnjom energije zasnovan na LoRaWAN komunikacionom modulu

Autori tehničkog rešenja: Milan Lukić, Živorad Mihajlović, Ivan Mezei

Recenzenti:
– prof. dr Ištvan Pap, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,
– prof. dr Tatjana Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu.

2. Tehničko rešenje M85

Naziv: Bežični senzorski uređaj sa niskom potrošnjom energije zasnovan na NB-IoT komunikacionom modulu

Autori tehničkog rešenja: Milan Lukić, Živorad Mihajlović, Ivan Mezei

Recenzenti:
– prof. dr Ištvan Pap, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,
– prof. dr Tatjana Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu.