BILTEN DEET 268-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 25.09.2018. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Srđan Paunović WPF implementacija konfigurabilne Ribbon kontrole 1. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Strahil Gušavac, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Ivetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Željka Aleksić Statička analiza koda zasnovana na upotrebi Roslyn kompajlera 1. dr Vladimir Pavlica, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Luka Marić Automatizacija instrumentalizacije koda pomoću Roslyn generatora koda 1. dr Vladimir Pavlica, doc.
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc.
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Ivan Repić Osobine predikcije slike u HEVC standardu 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof..,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Vladislav Pejić Funkcionalno testiranje Wi-Fi HaLow™ MAC softver steka koristeći Virtual System Platform 1. dr Vuk Vranjković, doc.
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Rastislav Struharik, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Marko Adamović Kompresija multispektralnih satelitskih snimaka korišćenjem HEVC standarda 1. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragana Šarac, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. Miloš Radosavljević, istr. sar.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Branko Brkljač, doc.
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Ivan Hrubik Realizacija pametne klopke za praćenje broja insekata u polju 1. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Josif Tomić, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Jelena Laketa Razvoj mikrofluidnog čipa za detekciju psihoaktivnih supstanci 1. dr Dalibor Sekulić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Spasić, red. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nataša Samardžić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Goran Stojanovićred. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  9 Stefan Mirković Projektovanje merno-informacionog sistema za udaljena merenja zasnovanog na mikroC i LabVIEW okruženju 1. dr Dragan Pejić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Branko Milosavljević, red. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
 10 Robert Šafer ARTS test okruženje za M2B Wi-Fi HaLow™ 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Stevan Ostrogonac Modeli srpskog jezika i njihova primena u govornim i jezičkim tehnologijama 1. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragana Bajić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Snežana Gudurić, red. prof.,
Filozofski fakultet, Novi Sad, član,
4. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, doc.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
6. dr Milan Sečujski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Slobodan Birgermajer
Nove konfiguracije mikrotalasnih pasivnih kola u tehnologiji mikrostrip grebenastog talasovoda na bazi procepa 1. dr Vera Marković, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Jelena Radić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nataša Samardžić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Jugoslav Joković, n. sar.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Mirsad Ćosović Dizajn i analiza algoritama za distribuiranu estimaciju stanja upotrebom probabilističkih
grafičkih modela i primena u pametnim elektroenergetskim mrežama
1. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Petar Popovski, red. prof.,
Alborg Univerzitet, Alborg, član,
3. dr Izudin Džafić, red. prof.,
IUS Univerzitet, Sarajevo, član,
4. dr Čedomir Stefanović, vanr. prof.,
Alborg Univerzitet, Alborg, član,
5. dr Dušan Jakovetić, doc.,
PMF, Novi Sad, član,
6. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Aleksandar Minja Određivanje performansi
dekodera zaštitnih kodova
1. dr Dragana Bajović, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Jakovetić, doc.,
PMF, Novi Sad, član,
3. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zorica Nikolić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
6. dr Vojin Šenk, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:
 

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Siniša Suzić Parametarska sinteza ekspresivnog govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zoran Perić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 godina ili neodređeno, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:  

1. dr Silvia Gilezanred. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska i primenjena matematika,
2. dr Vladimir Miloševićred. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Predrag Ivaniš, red. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
4. dr Vojin Šenkred. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, 
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala. 

Kandidat je Dejan Vukobratović.   

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast:  Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Tatjana Grbićvanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska i primenjena matematika,
2. dr Vladimir Petrovićvanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Tatjana Lončar-Turukalovanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala.  

Kandidat je Vladimir Ostojić. 

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Srđan Vukmirovićvanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima,
2. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering,
3. dr Imre Lendakdoc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering.

Kandidat je Miloš Ostojić.

Predlog za ukidanje vrednovanja diploma – KELM

Predlaže se ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili OAS studijski program Biomedicinsko inženjerstvo prilikom upisa na MAS studijski program EET – modul „Merni sistemi“ i MAS studijski program „Merenje i regulacija“. 

Uključenje na master akademske studije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da usvoji predlog za uključenje dr Čedomira Stefanovića, vanrednog profesora, zaposlenog na “Department of Electronic Systems, Aalborg University”, Danska, na MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, u zvanju gostujećeg profesora na Fakultetu tehničkih nauka, i angažovanje na sledećim predmetima:
– Teorija informacija i komunikacija
– Tehnike zaštitnog kodovanja