BILTEN DEET 269-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 02.10.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Ana Mitrović Modularni sistem za obradu analognih signala 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Pejić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Lazar Simić Rekonstrukcija transformatorske stanice „Metaljka“ 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Cvetićanin, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Stojanović, vanr. prof.,
ETF, Beograd, mentor.
  3 Bojan Vukeljić Vremensko kašnjenje signala u distributivnoj mreži 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Vojislav Milivojević Razvoj optičkog komunikacionog uređaja za rad u slobodnom prostoru 1. dr Jovan Bajić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Nebojša Petković Dinamička raspodela mikroservisa u distribuiranom sistemu 1. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Srđan Šobot 4G LTE standard mobilne telefonije i njegova OpenAirInterface (OAI) realizacija 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Narandžić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragana Bajović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Anica Milovanović Istraživanje emocionalnih pojava zasnovano na merenju EKG signala 1. dr Dragan Pejić, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ljiljana Mihić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Marko Vujić Primena SCADA sistema u Smart Grid-u 1. dr Aleksandar Anđelković, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vlado Porobić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  9 Andrea Gavrilović Pregled raspoloživih softvera za solarne elektrane 1. dr Branka Nakomčić-Smaragdakis, vanr. prof., FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
 10 Aleksandar Atanasovski Efekti poboljšanja prognoze izlazne snage vetroelektrana 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlog za ukidanje vrednovanja diploma OAS pri upisu na MAS studije DEET

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili odgovarajuće OAS studijske programe FTN-a prilikom upisa na MAS studijski program EET – modul „Elektroenergetika – elektroenergetski sistemi“ i MAS studijski program Primenjeno softversko inženjerstvo.

I)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul „Elektroenergetika – elektroenergetski sistemi“
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Elektroenergetika – energetska elektronika i električne mašine
2. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Elektroenergetika – elektroenergetski sistemi

II) MAS Primenjeno softversko inženjerstvo
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Primenjeno softversko inženjerstvo
2. OAS Računarstvo i informatika

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili odgovarajuće OAS studijske programe FTN-a prilikom upisa na MAS studijski program EET – moduli: „Elektroenergetika – energetska elektronika i električne mašine“ i „Elektroenergetika – distribuirani elektroenergetski resursi“.

I)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul „Elektroenergetika – energetska elektronika i električne mašine“

II)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul „Elektroenergetika – distribuirani elektroenergetski resursi“
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije
2. OAS Merenje i regulacija
3. OAS Mehatronika

Katedra za elektroniku predlaže ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili odgovarajuće OAS studijske programe FTN-a prilikom upisa na MAS studijski program EET – moduli: „Embeded sistemi i algoritmi“ i „Mikroelektronika“ „Primenjena elektronika“

I)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul „Embeded sistemi i algoritmi“
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Primenjena elektronika
2. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroelektronika  
3. OAS Računarstvo i automatika, modul Računarske komunikacije i računarske tehnologije

II)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroelektronika
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:

1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Primenjena elektronika
2. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Embeded sistemi i algoritmi   

III)  MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Primenjena elektronika
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Embeded sistemi i algoritmi
2. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Mikroelektronika
3. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine
4. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul OAS Merni sistemi
5. OAS Mehatronika
6. OAS Merenje i regulacija
7. OAS Računarstvo i automatika, modul Računarske komunikacije i računarske tehnologije

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili odgovarajuće OAS studijske programe FTN-a prilikom upisa na MAS studijski program EET – moduli: „Telekomunikacioni sistemi“ i „Obrada signala“.

I) MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Telekomunikacioni sistemi
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1)
– modul Komunikacioni sistemi i obrada signala (podmodul Telekomunikacioni sistemi)
– modul Komunikacioni sistemi i obrada signala (Obrada signala)
– modul Mikroračunarska elektronika (podmodul Embeded sistemi i algoritmi)

2. OAS Poštanski saobraćaj i telekomunikacije
3. OAS Informacioni inženjering
4. OAS Računarstvo i automatika (E2)
– modul Računarska tehnika i računarske komunikacije
– modul Primenjene računarske nauke i informatika
– modul Automatika i upravljanje sistemima 

5. OAS Primenjeno softversko inženjerstvo (E3)
6. OAS Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

II) MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Obrada signala
bez vrednovanja mogu da upišu studenti koji su prethodno završili:
1. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije (E1)
– modul Komunikacioni sistemi i obrada signala (Obrada signala)
– modul Komunikacioni sistemi i obrada signala (podmodul Telekomunikacioni sistemi)
– modul Mikroračunarska elektronika (podmodul Embeded sistemi i algoritmi)

2. ОAS Biomedicinsko inženjerstvo
3. OAS Informacioni inženjering
4. OAS Računarstvo i automatika (E2)
– modul Računarska tehnika i računarske komunikacije
– modul Primenjene računarske nauke i informatika
– modul Automatika i upravljanje sistemima

5. OAS Merenje i regulacija
6. OAS Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije
7. OAS Primenjeno softversko inženjerstvo (E3)

Angažovanje demonstratora

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering, da se u realizaciji nastave u školskoj 2018/2019. godini, u zimskom semestru, angažuje kao demonstrator Milica Banović, student IV godine OAS Elektroenergetski sistemi.

Milica Banović bi bila angažovana kao pomoć na auditornim vežbama iz predmeta Elektroenergetski sistemi (OAS Elektroenergetski sistemi, šifra 09.E129A), koje drži asistent Nikola Vojnović; planirano je 4 časa nedeljno. Predavanja na predmetu drži prof. dr Vladimir Strezoski. 

Angažovanje saradnika na projektima Katedre za telekomunikacije i obradu signala

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana angažovanje saradnika na projektima na OAS i MAS, u školskoj 2018/2019. godini:

1. dr Milica Petković, istraživač saradnik
2. Miloš Radosavljević, istraživač saradnik
3. Simona Đurić, istraživač pripravnik
4. Ivan Lazić, istraživač pripravnik

Angažovanje nastavnika kome prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju na DAS EET i MAS EET

Katedra za električna merenja predlaže angažovanje prof. dr Vesne Spasić-Jokićnastavnika kome 01.10.2018. godine prestaje radni odnos zbog odlaska u penziju, u školskoj 2018/2019. godini, na sledećim predmetima:

–    DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije – predmet „Odabrana poglavlja iz metrologije“;
–    MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije – predmet „Uvod u upravljanje znanjem“;
kao i učešće u komisijama u postupku izrade i odbrane završnih radova, odnosno disertacija na odgovarajućim nivoima studija.

Tehnička rešenja

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i prihvati recenzije za sledeća tehnička rešenja, koja su rezultat kratkoročnog projekta od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini u 2018. godini – “Razvoj platforme za informacionu logistiku sistema sa dugotrajnim monitoringom elektromagnetskog zračenja”, br. 142-451-2810/2018-01/01.

I) Funkcija parsera mernih podataka za Narda AMB 8059 familiju širokopojasnih bežičnih mernih senzora za monitoring elektromagnetskog polja.

Autori: Nikola Đurić1, Nikola Kavečan2, Gorana Mijatović1, Jelena Bjelica1, Danka Antići Snežana Đurić3

1Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
2Agencija za projektovanje i izradu kompjuterskih programa FALCON-TECH
3Institut Biosens, Univerzitet u Novom Sadu

Recenzenti:
1. dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Alenka Milovanović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu.

II) Funkcija parsera mernih podataka za Narda AMS 8061 familiju selektivnih bežičnih mernih senzora za monitoring elektromagnetskog polja
Autori: Gorana Mijatović1, Nikola Đurić1, Nikola Kavečan2, Jelena Bjelica1, Kristian Haškai Snežana Đurić3
1Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
2Agencija za projektovanje i izradu kompjuterskih programa FALCON-TECH
3Institut Biosens, Univerzitet u Novom Sadu
Recenzenti:
1. dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Alenka Milovanović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu.