BILTEN DEET 270-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 09.10.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Ognjen Kundačina Matematički model transformatora
sa namotajima spregnutim u slomljenu zvezdu
1. dr Selena Samardžić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Neven Kovački, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Predrag Vidović, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Dušan Jeftić Razvoj distribuirane, visoko skalabilne aplikacije uz „Microsoft Orleans“ 1. dr Dragan Ivetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Strahil Gušavac, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Zoran Sikirica Osetljivost režima distributivne mreže na promenu opterećenja i vrednosti parametara 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Milica Janković Evaluacija performansi konsenzus klasterovanja nad histopatološkim slikama tumora dojke 1. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Borivoj Jovanović Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija 1. dr Veran Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milica Vučinić Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Aleksandra Kantar Analiza sekvenci mikrobioma kroz „Mothur“ tok obrada 1. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Slavica Gajić Vektorsko upravljanje sinhronom mašinom sa stalnim magnetima 1. dr Dragan Milićević, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vojin Ilić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Borka Samardžić Vizuelizacija objektnog modela u
memorijskim bazama podataka
1. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  9 Branislav Pejak Klasifikacija kultura na slikama sa „Sentinel-2“ satelita metodama mašinskog učenja 1. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Branko Brkljač, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  10 Goran Cibula Elektromotorni pogoni u eksplozivnim sredinama 1. dr Filip Kulić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  11 Dejan Starčević Opterećenje dizel električnog agregata 1. dr Filip Kulić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  12 Simiša Simić Modelovanje i simulacija modularnog pretvarača sa
više nivoa (MMC) pretvarača u realnom vremenu koristeći prekidačku funkciju
1. dr Branislav Borovac, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Aleksandar Minja Određivanje performansi dekodera zaštitnih kodova 1. dr Dragana Bajović, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Jakovetić, doc.,
PMF, Novi Sad, član,
3. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zorica Nikolić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
6. dr Vojin Šenk, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor. 
  2 Bane Popadić

Napredno upravljanje pretvaračem povezanim na mrežu pri nesimetričnim naponskim prilikama u elektroenergetskom sistemu 

 

1. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Damir Šljivac, red. prof.,
FERIT, Osijek, član,
3. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Milićević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Stevan Grabić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Boris Dumnić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlaže se Nastavno-naučnom veću Departmana da se doc. dr Čorba Zoltan imenuje za rukovodioca studijskog programa Specijalističke strukovne studije Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Predlog za ukidanje vrednovanja diploma OAS pri upisu na MAS studijske programe KELM

Katedra za električna merenja predlaže ukidanje vrednovanja diploma za studente koji su završili odgovarajuće OAS studijske programe FTN-a prilikom upisa na MAS studijski program Merenje i regulacija i MAS studijski program Energetika, elektronika i telekomunikacije – modul Merni sistemi:

1. OAS Biomedicinsko inženjerstvo
2. OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije
3. OAS Informacioni inženjering
4. OAS Mehatronika
5. OAS Merenje i regulacija
6. OAS Primenjeno softversko inženjerstvo
7. OAS Računarstvo i automatika
8. OAS Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Nikola Kovačević,

2. Kristina Nikolić,

3. Đorđe Mišeljić,

za izbor u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 1 godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 27.09.2018. do 04.10.2018. godine.          

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor dva kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu: Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering

1. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, predsednik Komisije,
2. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije,
3. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidati su Doroteja Anđelić i Spasoja Budnić.

Izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, bez zasnivanja radnog odnosa, po zahtevu Naučnog veća Elektrotehničkog instututa „Nikola Tesla“ iz Beograda, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu: 

1. dr Vladimir Katić,red. prof.,FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Žarko Janda, viši n. sar., Elektrotehnički instutut „Nikola Tesla“, Beograd, uža naučna oblast: Energetika i energetska efikasnost, član Komisije,
4. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Dragan Kovačević, n. sav., Elektrotehnički instutut „Nikola Tesla“, Beograd, uža naučna oblast: Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost, član Komisije.

Kandidat je Đorđe Stojić.