BILTEN DEET 271–2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 16.10.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Marko Nedić Kompenzacija reaktivne snage i
cost benefit analiza njenog ulaganja
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marko Jelača Primena akter programskog modela
na mikroservisnu arhitekturu servisa
za skladištenje podataka u memoriji
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Jelena Spasojević Automatska reinstalacija DMS SCADA sistema pomoću DSC-a 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Saša Dević Pristupi razvoju baze podataka
Opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže 
1. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milo Tomašević, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Slavica Kordić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dinu Dragan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Luković, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor. 

Predlažem Izbornom veću Departmana da potvrdi:

1. Barbara Vujkov,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 03.10.2018. do 10.10.2018. godine.

Angažovanje demonstratora

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroniku, da usvoji predlog za angažovanje kao demontratora: Željko Popović i Nikola Pavlović, studenti 4. godine OAS Mikroračunarska elektronika, u realizaciji nastave u zimskom semestru u školskoj 2018/2019. godini, koji zadovoljavaju uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

Željko Popović bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama iz predmeta Praktična elektronika (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, šifra EM3P0A), koje drže doc. Kalman Babković i doc. Vladimir Rajs.
Predlog je angažovanje sa 4 časa nedeljno.

Nikola Pavlović bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama iz predmeta Laboratorijske vežbe iz elektronike (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, šifra EM308A), koji drži doc. Kalman Babković.
Predlog je angažovanje sa 4 časa nedeljno.

Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku, broj 022 01 101.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja:

1. Tehničko rešenje M82

Naziv: JSBV-1 Jednoosni senzor brzine vetra

Autori: Miloljub Luković, Stanko Aleksić, Nelu Blaž, Snežana Luković, Nebojša Mitrović, Maria Vesna Nikolić, Ljiljana Živanov

Recenzenti:
1. dr Katarina Radulović, naučni savetnik, IHTM, Beograd,
2. dr Dušan Nešić, naučni saradnik, IHTM, Beograd.

2. Tehničko rešenje M82

Naziv: Novi mrežni EMI filtar za ups 24V/150A (sa MnZn spregnutim feritnim jezgrima)

Autori: Nelu Blaž, Dragana Petrović, Miloljub Luković, Miroslav Lazić, Milan Pajnić, Snežana Luković

Recenzenti:
1. dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik, IHTM, Beograd,
2. dr Katarina Radulović, naučni savetnik, IHTM, Beograd.

3. Tehničko rešenje M82 

Naziv: Nove konfiguracije EMI potiskivača realizovanih pomoću snopa Mn-Zn feritnih jezgara sa dubokim žlebovima

Autori: Nelu Blaž, Ljilјana Živanov, Milolјub Luković, Maria V. Nikolić, Obrad Aleksić, Snežana Luković

Recenzenti:
1. dr Dana Vasiljević-Radović, naučni savetnik, IHTM, Beograd,
2. dr Dušan Nešić, naučni saradnik, IHTM, Beograd.