BILTEN DEET 272-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 23.10.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Specijalistički radovi

Spisak specijalističkih radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
 1  

Igor Manojlović

 

Algoritmi za agregaciju vremenskih serija u realnom vremenu  1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Srđan Lazarov Kratkoročna prognoza promene potrošnje usled primene savremenih tehnika regulacije napona u distributivnim mrežama 1. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Aleksandra Maksimović Regulacija temperature termal ulja u procesu predželiranja paste u pogonu za proizvodnju PVC poda 1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Bojan Buzadžija Priključenje biogasnog postrojenja na distributivni sistem srednjeg naponskog nivoa 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof, FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Nikola Ajduković Daljinski nadzor i integracija opreme u SCADA sistem 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof, 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof, 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Dragana Škrbić Modelovanje, analiza i optimizacija kontrole bežičnog punjača baterije za električne automobile 1. dr Dragan Ružić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Mirko Macanović Modelovanje savremenih metoda skladištenja električne energije 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Milićević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Marko Rogan Ispitivanja parametara kvaliteta električne energije na naftnom polju kompanije “NIS a.d. Novi Sad” 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Milićević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Aleksandar Kokotović Upravljanje HVDC prenosom zasnovanim na pretvaračima kao naponskim izvorima 1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoran Ivanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marko Vekić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nemanja Gazivoda

 

Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi 1. dr Zoran Mitrović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, n. sav., 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, član,
3. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nemanja Živković

 

Detekcija malicioznih napada na elektroenergetski sistem korišćenjem sinergije statičkog i dinamičkog estimatora stanja 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Popović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Ranković, vanr. prof., 
FTN, Čačak, član,
6. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 1 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Miodrag Milutinov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Alenka Milovanović, red. prof., FTN, Čačak, uža naučna oblast: Teorijska i opšta elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Nikola Đurić, vanr. prof, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Kandidat je Teodora Gavrilov.    

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, predsednik Komisije,
2. dr Dragan Pejić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, član Komisije,
3. dr Branko Milosavljević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, član Komisije.

Kandidat je Stefan Mirković.

Izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog za angažovanje Jovane Zoranović, studenta MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijska grupa  Mikroračunarska elektronika – Embeded sistemi i algoritmi, kao demonstratora, u realizaciji nastave u zimskom semestru u školskoj 2018/2019. godini, koja zadovoljava sve uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu. 

Jovana Zoranović bi bila angažovana u zvanju demonstratora na računarskim vežbama iz predmeta Teorija električnih kola (II godina OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, šifra 13.E128A), koje drži doc. dr Staniša Dautović.
Predlog je angažovanje sa 4 časa nedeljno.          
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za teorijsku elektrotehniku, broj 26. 1-312.