BILTEN DEET 273-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 30.10.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Miloš Kukić Pregled metoda za određivanje parametara ekvivalentne šeme asinhronog motora  1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Bojan Kuzmić Korelacija fizičkog i matematičkog modela prenosne mreže 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Predrag Vidović, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladan Krsman, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3  

Jelena Šešlija

 

Projektovanje zaštite u niskonaponskim instalacijama 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Bojan Lungulov Profesionalni detektor bežičnih signala (PSD-100) – prevencija visoko tehnoloških prevara 1. dr Milan Lukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Mirko Raković, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Nemanja Mihajlov Provera funkcionalnosti rada releja u srednjenaponskim nebalansiranim distributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Nikola Diklić Realizacija vektorskog upravljanja asinhronog motora, upotrebom alata za automatsko generisanje koda 1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Grabić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marko Vekić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Tamara Letić Detekcija i analiza dupliciranog JavaScript koda upotrebom JSInspect  alata 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Stefan Šoić Analiza upravljanja jednosmernim motorom bez četkica 1. dr Vlado Porobić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Marko Vekić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Rapaić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor. 

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br Student                       Naslov rada Komisija
  1 Marko Panić Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance 1. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Tibor Lukić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dušan Jakovetić, doc., 
PMF, Novi Sad, član,
4. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Vojin Šenk, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Siniša Suzić Parametarska sinteza ekspresivnog govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zoran Perić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:  

1. dr Milan Narandžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Goran T. Đorđević, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije.

Kandidat je Milica Petković.

Izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog za angažovanje Nine Maljković, studenta MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, studijska grupa: Obrada signala, kao demonstratora, u realizaciji vežbi u zimskom semestru u školskoj 2018/2019. godini, koja zadovoljava sve uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu. 

Nina Miljković bi bila angažovana u zvanju student-demonstratorna vežbama iz predmeta Analiza i obrada biomedicinskih signala (III godina ОАS Biomedicinsko inženjerstvo, šifra 13.БМИ123), koje drži prof. dr Dragana Bajić.
Predlog je angažovanje sa 2 časa nedeljno.         
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za telekomunikacije i obradu signala, broj 124-1.702.