BILTEN DEET 274-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 06.11.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1. Dejan Radić Podvodne akustične senzorske mreže 1. dr Nebojša Ralević, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tamara Škorić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragana Bajić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2. Filip Surla Uticaj solarnih panela na podešavanje zaštite na izvodu 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3. Branko Adžić Potencijal korišćenja geotermalnih pumpi na području grada Bjeljine 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof, FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1. Nikola Dalčeković Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na „cloud“ bazirani višeorganizacijski „SaaS“  1. dr Vladimir Strezoski, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Malbaški, red. prof.,
Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Educons, Sremska Kamenica, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, predsednik Komisije,
2. dr Daniela Rosić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije,
3. dr Aleksandar Selakov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidat je Filip Đorđević. 

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Nenad Katić

u zvanje:vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 50% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1566, od 01.10.2018. do 30.10.2018. godine.

2. Nemanja Popović

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 30% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1566, od 01.10.2018. do 30.10.2018. godine.