BILTEN DEET 275-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 13.11.2018. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Nikolina Modraković

Određivanje položaja prekidača za 24h nakon rekonfiguracije mreže                                                                                 

1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nemanja Savić

 

Tehnika rada i upravljanja mikromreža sa distribuiranim obnovljivim izvorima
energije sa tehničko-ekonomskom i ekološkom analizom uslova isplativosti
1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Slobodan Vukosavić, red. prof, 
ETF, Beograd, član,
5. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.
  2 Marko Panić Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju
algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance
1. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, predsednik,
2. dr Tibor Lukić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dušan Jakovetić, doc., 
PMF, Novi Sad, član,
4. dr Željen Trpovski, vanr., prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Vojin Šenk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1.Mladen Vučković,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 31.10.2018. do 07.11.2018. godine.

Produženje Ugovora o radu

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

– Aleksandar Minja, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master;

Siniša Suzić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master;

izabranih u zvanje asistenta iz uže naučne oblasti Telekomunikacije i obrada signala, i zaposlenih na radnom mestu asistenta od 01.01.2016. godine, sa punim radnim vremenom.

Saglasnost za angažovanje nastavnika na drugim visokoškolskim ustanovama

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Tatjana Lončar Turukalo, vanredni profesor;

– dr Dejan Vukobratović, vanredni profesor;

dr Vladimir Petrović, vanredni profesor;

dr Milan Sečujski, vanredni profesor

dr Dragana Bajović, docent

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, školska 2018/2019. godina.