BILTEN DEET 276-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 20.11.2018. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Igor Tot

 

Industrijska implementacija Modbus
protokola
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Jelena Savković Mogućnosti primene modela piko hidroelektrane 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Mirsad Ćosović

 

Dizajn i analiza algoritama za distribuiranu estimaciju stanja upotrebom probabilističkih grafičkih modela i primena u pametnim elektroenergetskim mrežama 1. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Petar Popovski, red. prof., 
Alborg Univerzitet, Danska, član,
3. dr Čedomir Stefanović, vanr. prof., 
Alborg Univerzitet, Danska, član,
4. dr Izudin Džafić, red. prof., 
Fakultet prirodnih i tehničkih nauka,
Internacionalni univerzitet u Sarajevu, član,
5. dr Dušan Jakovetić, doc., 
PMF, Novi Sad, član,
6. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, predsednik Komisije,
2. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, član Komisije,
3. dr Daniela Rosić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidat je Ognjen Jelisavčić.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, predsednik Komisije,
2. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije,
3. dr Daniela Rosić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidat je Stevan Boruš.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Aleksandar Kupusinac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjene računarske nauke i informatika, predsednik Komisije,
2. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije,
3. dr Aleksandar Selakov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidat je Mirko Mikać.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, predsednik Komisije,
2. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije,
3. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeni softverski inženjering, član Komisije.

Kandidat je Čaba Šagi.

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: istraživač-pripravnik, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, na projektu TR32019 – “Merenja u konceptu pametne distributivne mreže”, na 12 (dvanaest) meseci.
Navedeni projekat se finansira sa radnog naloga 06002994 (budžet). Katedra za električna merenja
Rukovodilac projekta je prof. dr Zoran Mitrović. istraživač-pripravnik

Kandidat je Ana Mitrović.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Dejan Drajić, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
3. dr Kalman Babković, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Milan Bodić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Milan Radovanović, n. sar., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Ivica Manić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Mikroelektronika i Mikrosistemi, član Komisije,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Pisanje Izveštaja se finansira sa projekta TR32016.

Kandidat je Dragana Vasiljević.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Branislav Brbaklić

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 10% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1567, od 15.10.2018. do 15.11.2018. godine.

Produženje Ugovora o radu

Katedra za elektroniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

– Damjan Rakanović, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Elektronika, zaposlenog na radnom mestu asistenta sa punim radnim vremenom.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja realizovana u okviru projekta III43008:

1. Tehničko rešenje M82 (M81) novi industrijski prototip

– Naziv: Uređaj za merenje kvaliteta životne sredine AQ-BLE
– Autori: Srđan Krčo, Svjetlana Krčo, Ivan Hrubik, Nemanja Cvetković, Predrag Knežević, Dejan Drajić, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

2. Tehničko rešenje M82 (M81) novi industrijski prototip

– Naziv: Uređaj za praćenje broja insekata u polju Trep_NET
– Autori: Srđan Krčo, Svjetlana Krčo, Ivan Hrubik, Nemanja Cvetković, Predrag Knežević, Dejan Drajić, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

3. Tehničko rešenje M82 (M81) novi industrijski prototip

– Naziv: Uređaj za merenje kvaliteta životne sredine baziran na NBioT prenosu podataka AQ100_NBioT
– Autori: Srđan Krčo, Svjetlana Krčo, Ivan Hrubik, Nemanja Cvetković, Predrag Knežević, Dejan Drajić, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

4. Tehničko rešenje M82 (M81) novi industrijski prototip

– Naziv: Uređaj za merenje kvaliteta zemljišta baziran na NBioT prenosu podataka AgroNET_NBioT
– Autori: Srđan Krčo, Svjetlana Krčo, Ivan Hrubik, Nemanja Cvetković, Predrag Knežević, Dejan Drajić, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

5. Tehničko rešenje M85

– Naziv: Stanica za merenje parametara životne sredine i brzine vetra bez pokretnih delova
– Autori: Marko Vasiljević-Toskić, Milan Božić, Aleksandar Hašović, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

6. Tehničko rešenje M84

– Naziv: EB800
– Autori: Srđan Krčo, Svjetlana Krčo, Ivan Hrubik, Nemanja Cvetković, Predrag Knežević, Dejan Drajić, Vladimir Rajs
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

7. Tehničko rešenje M85

– Naziv: GSM aktivator
– Autori: Branislav Batinić, Nenad Kulundžić, Vladimir Rajs, Nikola Laković
– Recenzenti:
1. dr Zoran Čiča, vanredni profesor, uža naučna oblast: Telekomunikacije, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Predrag Petković, redovni profesor, uža naučna oblast: Elektronika, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.