BILTEN DEET 277-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 26.11.2018. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Aleksandar Duduković

 

Metode optimizacije servisa za upravljanje alarmima u procesnoj industriji 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Čedo Žlebič

 

Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miloljub Luković, n. sar.
IMSI, Beograd, član,
3. dr Aleksandar Menićanin, viši n. sar., 
IMSI, Beograd, član,
4. dr Miodrag Milutinov, doc.,
FTN, Novi Sad, član.
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nemanja Gazivoda

 

Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi

 

1. dr Zoran Mitrović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, n. sav., 
Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, član,
3. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Boris Antić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Saša Dević

 

Pristupi razvoju baze podataka 
Opšteg informacionog modela za elektroenergetske mreže
1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milo Tomašević, red. prof., 
ETF, Beograd, član,
3. dr Slavica Kordić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dinu Dragan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Luković, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marko Oskar Primena inovativnih metoda mašinskog učenja u biosistemima 1. dr Vojin Šenk, red. prof.,  
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miodrag Mihaljević, n. sav.,
Matematički institut SANU, Beograd, član,
3. dr Vladimir Crnojević, red. prof.,
Institut BioSens, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Neda Pekarić-Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Alenka Milovanović, red. prof., Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, uža naučna oblast: Teorijska i opšta elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Anamarija Juhas, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
4. dr Nikola Đurić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
5. dr Karolina Kasaš-Lažetić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Kandidat je Gorana Mijatović.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: istraživač-pripravnik, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, sa punim radnim vremenom, na projektu “Integrisani sistemi za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu” (III44003), na 12 (dvanaest) meseci.
Navedeni projekat se finansira sa radnog naloga 06001188 (budžet).                  
Rukovodilac projekta je prof. dr Vojin Šenk.

Kandidat je Srđan Šobot.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:                

1. Vladimir Ostojić,                       

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 09.11.2018. do 16.11.2018. godine.

2. Marko Vasiljević – Toskić,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 13.11.2018. do 20.11.2018. godine.

Nagrada “Prof. dr Miroslav Despotović”

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da usvoji:

predlog Pravilnika o fondu nagrade “Prof. dr Miroslav Despotović”

predlog Poslovnika o radu Komisije pri dodeli nagrade “Prof. dr Miroslav Despotović”

Oslobađanje plaćanja troškova odbrane doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za elektroniku, da oslobodi MSc Čedo Žlebiča plaćanja troškova odbrane doktorske disertacije.
MSc Čedo Žlebič je zaposlen kao istraživač na Katedri za elektroniku. Angažovan je na projektu TR32016.