BILTEN DEET 279-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 10.12.2018. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Dejan Marin

 

Projektovanje LED rasvjete sa primjerom javne rasvjete u Kozarskoj Dubici 1. dr Dragan Dinu, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika,  predsednik Komisije,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Predrag Vidović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektroenergetika, član Komisije, 
5. dr Zoran Stojanović, doc., ETF, Beograd, uža naučna oblast Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Nikola Vojnović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Miloš Ostojić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 27.11.2018. do 04.12.2018. godine.