BILTEN DEET 281-2018

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 24.12.2018. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Vanja Gojnić

 

Primena softvera INSEL za rešenja FN sistema u Srbiji 1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  


Nikola Dalčeković

 

 

Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski SaaS 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Malbaški, red. prof., 
Educons Univerzitet, Fakultet informacionih tehnologija, Sremska Kamenica, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere: 

1.  Aleksandar Bošković[1],[2]                             

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 5% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

1. Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1568, od 01.11.2018. do 30.11.2018. godine.
2. Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1569, od 16.11.2018. do 15.12.2018. godine.
*Napomena: Ponovno objavljivanje zbog propusta u proceduri.

Tehnička rešenja

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja realizovana u okviru projekta TR32019: objavljen u

1. Tehničko rešenje kategorije M85

Naziv:  Teorijski model višebitnog stohastičkog digitalnog brojila visoke preciznosti u Smart Grid konceptu

Autori: Marjan Urekar, Zoran Mitrović, Platon Sovilj, Dragan Pejić, Aleksandar Radonjić, Marina Bulat, Đorđe Novaković, Jovan Mitrović, Stefan Mirković, Ana Mitrović, Nemanja Gazivoda;

Recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.

2. Tehničko rešenje kategorije M85

Naziv: Unapređenje instrumenta MM4  primenom Stohastičkog digitalnog DFT Procesora u merenju snage i energije

Autori: Dragan Pejić, Zoran Mitrović, Platon Sovilj, Marjan Urekar, Aleksandar Radonjić, Marina Bulat, Đorđe Novaković, Jovan Mitrović, Stefan Mirković, Ana Mitrović, Nemanja Gazivoda;

Recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.

3. Tehničko rešenje kategorije M85

Naziv: Simulacioni model generisanja diskretnog analognog uniformnog šuma

Autori: Nemanja Gazivoda, Zoran Mitrović, Platon Sovilj, Dragan Pejić, Marjan Urekar , Aleksandar Radonjić, Marina Bulat, Đorđe Novaković, Jovan Mitrović, Stefan Mirković, Ana Mitrović;

Recenzenti:
1. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu,
2. dr Predrag Petrović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku.