BILTEN DEET 284-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 21.01.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1
 

Čedo Žlebič

 

Uticaj jednosmerne struje na karakteristike podešljivih feritnih komponenti 1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miloljub Luković, n. savetnik, 
IMSI, Beograd, član,
3. dr Aleksandar Menićanin, viši n. saradnik, IMSI, Beograd, član,
4. dr Miodrag Milutinov, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Izmena master akademskog studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo

Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže da se postojeći master studijski program “Primenjeno softversko inženjerstvo” modifikuje dodavanjem sledećih predmeta koji se razvijaju u sklopu Erasmus+ projekta “Information Security Services” Education in Serbia:

Napredni kriptografski sistemi
Bezbednosni aspekti razvoja softvera
Bezbednost računarskih mreža i sistema
Alati i tehnike u digitalnoj forenzici
Bezbednost infrastrukturnih sistema
Big data” u informacionoj bezbednosti

Formiranje Laboratorije za bezbednost kritičnih infrastruktura i industrijskih sistema pri Katedri za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering

Za potrebe izvođenja nastave, razvoja nauke i istraživanja na polju informacione bezbednosti, odnosno realizacije stručnih usluga, Katedra za elektroenergetiku i primenjeni softverski inženjering predlaže formiranje Laboratorije za bezbednost kritičnih infrastruktura i industrijskih sistema na Fakultetu tehničkih nauka.

Produženje Ugovora o radu

Katedra za elektroniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:

Miloš Arbanas, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva;

zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom. iz uže naučne oblasti Elektronika.

Saglasnost za angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na FTN-u

Katedra za elektroniku, Katedra za električna merenja i Katedra za telekomunikacije i obradu signala, predlažu Nastavno-naučnom veću Departmana, da odobri angažovanje nastavnika:

prof. dr Željko Milanović, vanredni profesor;

na predmetu Akademske pisane i govorne komunikacije na sprskom jeziku, na studijskim modulima OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka:

– Mikroračunarska elektronika
– Merni sistemi
– Komunikacione tehnologije i obrada signala

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– prof. dr Sunčica Zdravković, redovni profesor, Filozofski fakultet, Novi Sad;

na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i OAS Biomedicinsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka.

Oslobađanje plaćanja troškova školarine DAS     

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za električna merenja, da oslobodi plaćanja troškova školarine osnovnih akademskih studija:
– Vesna Vasiljević

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeća tehnička rešenja:

1. Prototip: Uticaj promene konfiguracije supstrata na karakteristike 3D LTCC mikrotransformatora

Rukovodilac projekta: prof. dr Ljiljana Živanov
Odgovorno lice:  Andrea Marić
Autori:  Andrea Marić, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Razvijeno: u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-32016
Godina: 2018.
Primena: 2018.
Predloženi recenzenti:
1. dr Miodrag Milutinov, docent, Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, Srbija
2. dr Branka Jokanović, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, Srbija

2. Prototip: Poboljšanje karakteristika planarnog mikroinduktora izradom induktora unutar kombinovanog dielektrično-feritnog LTCC supstrata

Rukovodilac projekta: prof. dr Ljiljana Živanov
Odgovorno lice:  Andrea Marić
Autori: Andrea Marić, Nelu Blaž, Ljiljana Živanov,
Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
Razvijeno: u okviru projekta tehnološkog razvoja TR-32016
Godina: 2018.
Primena: 2018.
Predloženi recenzenti:
1. dr Miodrag Milutinov, docent, Fakultet tehničkih nauka (FTN), Novi Sad, Srbija
2. dr Vladimir Srdić, redovni profesor, Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija