BILTEN DEET 285-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 28.01.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Miloš Spasić

 

Modelovanje modernih distributivnih energetskih resursa zasnovanih na uređajima energetske elektronike za potrebe proračuna kratkih spojeva 1. dr Predrag Vidović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ksenija Doroslovački, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Luka Strezoski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Teodora Gavrilov Uticaj solarnih panela na struju kratkog
spoja u niskonaponskoj distributivnoj mreži
1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Helena Petričević Uticaj distributivnih generatora na koordinaciju zaštite između prekidača i osigurača u radijalnim distributivnim mrežama 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladan Krsman, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, sa 95% radnog vremena, koji je angažovan na projektu MPNTR: “Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike” (TR 32035), čiji je rukovodilac prof. dr Vlado Delić, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
2. dr Milan Sečujski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Marko Janev, viši n. saradnik, Matematički institut SANU, Beograd, uža naučna oblast: Matematika.

Navedeni projekat je evidentiran pod radnim nalogom broj 06002983 (budžet).                

Kandidat je Branislav Popović.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednikk Komisije,
2. dr Dragan Milićević, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Marko Vekić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Dejan Reljić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Nebojša Mitrović, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Ivan Todorović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Mirko Mikać,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 15.01.2019. do 22.01.2019. godine.

2. Čaba Šagi,           

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 10% radnog vremena na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.01.2019. do 25.01.2019. godine.

Imenovanje recenzenata za publikaciju praktikuma za laboratorijske vežbe “Primena energetske elektronike u pogonu i industriji” autora Dragana Milićevića i Nikole Vukajlovića

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da se za publikaciju “Primena energetske elektronike u pogonu i industriji – praktikum za laboratorijske vežbe” autora Dragana Milićevića i Nikole Vukajlovića imenuju sledeći recenzenti:
1. dr Boris Dumnić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad,
2. dr Denis Pelin, redovni profesor, Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija FERIT, Osijek.