BILTEN DEET 286-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 4.2.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Branislav Vejnović

 

Optimalno angažovanje kondenzatora u distributivnoj mreži za period od 24H 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Stevan Boruš,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 50% radnog vremena na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 23.01.2019. do 30.01.2019. godine.

2. Ognjen Jelisavčić

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeni softverski inženjering, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 23.01.2019. do 30.01.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na FTN-u

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– prof. dr Čedomir Stefanović, vanredni profesor na Departmanu za elektronske sisteme, Univerzitet u Alborgu;

u zvanju gostujućeg profesora na MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i MAS Informacioni inženjering, na Fakultetu tehničkih nauka, u 2019/2020. godini.

Organizacija Laboratorije za merno-informacione sisteme i izmena OAS i MAS studijskog programa Merenje i regulacija, Katedre za električna merenja

Katedra za električna merenja predlaže da se, u svrhu realizacije ugovorenih projektnih aktivnosti i nabavke opreme tokom 2019. godine u sklopu ERASMUS+ projekta ELEMEND, donese sledeća odluka:

1. Instaliranje opreme nabavljene tokom 2019. godine u sklopu projekta ELEMEND u Laboratoriji za merno-informacione sisteme, i imenovanje supervizora (nadzornika) Laboratorije za merno-informacione sisteme u školskoj 2019/2020 godini:
– prof. dr Tamaš Daboci, direktor Departmana za merno-informacione sisteme, Fakultet za elektrotehniku i informatiku u Budimpešti;
– prof. dr Teodor Laopulos, prorektor za istraživanja Aristotelovog Univerziteta u Solunu i rukovodilac Grupe za elektronska merenja i automatizaciju Aristotelovog Univerziteta u Solunu.

2. Ažuriranje parametara ciljeva, ishoda, sadržaja, nomenklatura, metodologije izvođenja nastave, broja časova i broja kredita postojećeg OAS i MAS studijskog programa Merenje i regulacija za školsku 2019/2020 godinu u skladu sa Ugovorom o projektu ELEMEND, potpisanim između Univerziteta u Novom Sadu i partnerskih institucija projekta ELEMEND, i imenovanje supervizora (nadzornika) ažuriranih studijskih programa:
– prof. dr Tamaš Daboci, direktor Departmana za merno-informacione sisteme, Fakultet za elektrotehniku i informatiku u Budimpešti;
– prof. dr Teodor Laopulos, prorektor za istraživanja Aristotelovog Univerziteta u Solunu i rukovodilac Grupe za elektronska merenja i automatizaciju Aristotelovog Univerziteta u Solunu.