BILTEN DEET 287-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 11.02.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Siniša Suzić Parametarska sinteza ekspresivnog govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Grbić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zoran Perić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član.
6. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:    

1. Milan Bodić,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 28.01.2019. do 04.02.2019. godine.

Angažovanje nastavnika i saradnika sa FTN-a na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da usvoji zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

prof. dr Vlado Delić, redovni profesor, (planirani broj časova);
Siniša Suzić, asistent, (planirani broj časova);

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, školska 2018/2019. godina.