BILTEN DEET 288-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 18.02.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1  

Nikola Nešković

 

Uvažavanje Petersenove prigušnice u restauraciji napajanja velikog područja

 

1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   2 Mirko Đurić Proračun režima elektroenergetskih sistema sa kvarom u faznom domenu 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
   3 Igor Bjelica Uticaj priključenja fotonaponske elektrane na distributivnu mrežu 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1  

Sanja Kojić

 

Realizacija i testiranje mikrofluidnih čipova za primene u biomedicini  1. dr Dragan Spasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Momir Mikov, red. prof., 
Medicinski fakultet, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Prijić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Dalibor Sekulić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Dejan Jerkan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Dragan Milićević, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Zoltan Čorba, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Damir Šljivac, red. prof., Fakultet elektrotehnike i računarstva i informacijskih tehnologija, Univerzitet u Osijeku, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Bane Popadić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor 2 (dva) kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, član Komisije.

Kandidati su Milan Božić i Jovana Zoranović.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na FTN-u

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvopredlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Zoran Stojanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;

na predmetu Razvodna postrojenja 1 na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, u narednoj 2019/2020. školskoj godini.

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Danijela Ranđelović, naučni savetnikInstituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu;

na predmetu Napredne tehnike karakterizacije elektronskih komponenti i materijala na DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, u narednoj 2019/2020. školskoj godini.