BILTEN DEET 291-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 11.03.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor dva kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Vlado Porobić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Denis Pelin, red. prof., Fakultet elektrotehnike i računarstva i informacijskih tehnologija, Univerzitet u Osijeku, uža naučna oblast: Energetska elektronika, elektronički energetski pretvarači za obnovljive izvore energije i automotiv.

Kandidati su Dragan Milićević i Marko Vekić.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:  

1. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Dejan Vukobratović, vanr. prof, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Zorica Nikolić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
4. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Aleksandar Minja.

Angažovanje naučnih saradnika sa Instituta “Nikola Tesla” u Beogradu na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače i Katedra za elektroenergetiku i primenjеno softversko inženjerstvo predlažu pokretanje procedure za angažovanje niže navedenih naučnih saradnika sa Instituta “Nikola Tesla” u Beogradu na DAS E1 – Energetika, elektronika i telekomunikacije u školskoj godini 2019/2020 (angažovanje za potrebe akreditacije):

– dr Vladimir Vukić, viši naučni saradnik, angažovan na izbornom predmetu: “Savremena rešenja energetskih poluprovodničkih prekidača”, prosečno akreditaciono opterećenje 0,2.

– dr Jasna Dragosavac, naučni saradnik, angažovan na izbornom predmetu: “Savremene metode digitalnog upravljanja električnim proizvodnim blokovima”, prosečno akreditaciono opterećenje 0,2.

– dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, angažovan na izbornom predmetu: “Sistemi za besprekidno napajanje električnom energijom”, prosečno akreditaciono opterećenje 0,2.

– dr Đorđe Stojić, naučni saradnik, angažovan na izbornom predmetu: “Odabrana poglavlja iz upravljanja izvorima električne energije”, prosečno akreditaciono opterećenje 0,25.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

prof. dr Dragana Bajić, redovni profesor (planirani broj časova);

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet u Beogradu, studijski program DAS Biofotonika, na izbornom predmetu Analiza signala i slika u biofotonici, u školskoj 2018/2019 godini.