BILTEN DEET 292-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 18.03.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
   1  

Nemanja Gazivoda

 

Nova metoda za povećanje efektivne rezolucije stohastičkih mernih instrumenata visokih performansi 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Kovačević, n. saradnik, 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, član,
3. dr Zoran Mitrović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragan Pejić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Izbor u zvanje

Angažovanje demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže da se u realizaciji nastave u zimskom semestru u školskoj 2018/2019. godini angažuje kao demonstrator Vladimir Vincan, student 4. godine OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, koji zadovoljava uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

Vladimir Vincan bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama iz predmeta Impulsna i digitalna elektronika (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, šifra EM304), koje drže prof. Laslo Nađ i asistent Miloš Arbanas.
Predlaže se angažovanje sa 4 časa nedeljno.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku broj 022 01 101.